• Bærekraft og menneskerettigheter

  DC Resources støtter opp om FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.


  DC Resources arbeider med å bidra til å løse utfordringene lokalt gjennom å redusere klimagassutslipp og forbedre vårt eget fotavtrykk.

  Vi fokuserer særlig på følgende fem mål:


  • Bærekraftsmål nr 9: Industri, innovasjon og infrastruktur – Best tilgjengelige teknologi for reduksjon av helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko
  • Bærekraftsmål nr 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn – Bærekraftige innkjøp av varer og tjenester, transport av varene til kunde, miljøkommunikasjon med naboer
  • Bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon – Overvåking og reduksjon av energiforbruk, håndtering av avfall og kjemikalier, forbruk av papir
  • Bærekraftsmål nr 14: Livet på havet – Redusere produksjonsutslipp til vann
  • Bærekraftsmål nr 15: Livet på land – Redusere produksjonsutslipp til luft (støv og støy)


  Åpenhetsloven

  Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. 
  Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan man håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

  Vårt arbeid knyttet til Åpenhetsloven 
  DC Resources Norway består av selskapene DC Eikefet Aggregates AS, DC Halsvik Aggregates AS og DC Seljestokken AS.  Vi jobber aktivt for å sikre at vår produksjon av varer ikke skal føre til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både internt i våre virksomheter, samt for våre leverandører. 

  Årlig redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger
  DC Resources Norway vil årlig publisere en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger i samsvar med kravene i Åpenhetsloven her senest 30.juni første gang. Vår gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er utarbeidet basert på modellen «Aktsomhetshjulet» som er utviklet av organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).  

  Kontakt
  Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon vi hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
  Om det ønskes ytterligere informasjon, kan det rettes en skriftlig forespørsel til firmapost@dcresources.no. Denne vil normalt bli besvart innen 3 uker. 

  Policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.pdf

  Kvalitet ytre miljø og arbeidsmiljø policy.pdf

  DCR Norway Etiske retningslinjer - Code of Conduct.pdf

  Etiske retningslinjer leverandører - supplier code of conduct.pdf

  Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger.pdf